ارزيابي مثبت رئيس كل از عملكرد مدير اين گمرك دوتشكل بزرگ خصوصي در حالي از عملكرد گمرك زنجان تقدير كردند كه دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران هم عملكرد مدير اين گمرك را مثبت ارزيابي كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، اتاق بازرگاني و صنايع ، معادن و كشاورزي استان زنجان در نامه اي به رئيس كل گمرك ايران و همچنين اتحاديه صادر كنندگان اين استان در نامه اي به مدير اين گمرك از تلاش بي وقفه و ارائه خدمات صادقانه از سوي مديريت و همكاران گمرك زنجان و كسب رضايتمندي تجار و بنگاههاي صادراتي استان تقدير و …