عدم قابليت ثبت سفارش تعرفه‌هاي ذکر شده در بخشنامه با ارز مبادله‌اي دانلود فایل