در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری باشد، اخذ گواهینامه انطباق با استاندارد اجباری ( CERTIFICATE OF CONFORMITY ) از سازمان ملی استاندارد ( IRAN NATIONAL STANDARD ORGANIZATION ) و ارائه به گمرک ( IRICA: Islamic Republic of Iran Customs Administration ) جهت ترخیص کالا ضروری است.   گواهینامه انطباق با استاندارد را می توان به یکی از روشهای ذیل اخذ نمود:   روش اول: بازرسی کالا ( INSPECTION ) قبل از حمل توسط شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد در مبدأ. در اینصورت اسناد بازرسی از شرکت بازرسی و فروشنده دریافت و همزمان با ترخیص …