بخشنامه: گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ صدور: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ شماره بخشنامه: ۲۴۱/۲۴/۲۰۶/۳۵۵۰ بخشنامه گمرک در مورد پرایس لیست سواری های TOYOTA مدل سال ۲۰۱۶ در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۸۵ مورخ ۹۴/۶/۱۶ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرایس لیست انواع مدل سواریهای TOYOTA سال ۲۰۱۶ ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایرتویوتا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگزاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد. Model ENGIN TRANSMISSION (USD) PRICE (USD C&F) COROLLA XLI ۲.۰L A/T …