مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده FAW سال ۲۰۱۴ ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.