دكتر كرباسيان رييس كل گمرك ايران گفت: با اقدامات انجام شده در يك سال گذشته توانسته‌ايم رتبه گمرك ايران را از ۱۲۶ به ۶۳ ارتقا بخشيم كه اين امر حاصل بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين الكترونيكي است.   مسعود كرباسيان در نشست يك روزه دبيران كميسيون‌هاي استاني ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز، به اجرايي شدن سامانه يكپارچه گمركي اشاره كرد و اظهار داشت: با اجرايي شدن سامانه گمركي، روند اجرايي گمرك در مورد واردات از ۲۶ روز به ۳ روز تقليل يافته كه اين امر تسهيل تجارت را در پي داشته است. رئيس گمرك كشور اظهار از راه دور را …