مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران از الكترونيكي شدن ارتباط گمرك با ۲۱ سازمان خبر داد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، كرباسيان اين خبر را در بازديد غلامرضا شافعي معاون فني و امور زيربنايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي اعلام كرد و گفت: با استفاده از سامانه جامع گمركي ارتباط الكترونيكي گمرك با ۲۱ سازمان همكار برقرار شده و تبادل اطلاعات اقتصادي با برخي سازمان‌ها از طريق سامانه بيتا (بستر يكپارچه تبادل اطلاعات)كه توسط گمرك نوشته شده و در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر شده است صورت مي‌گيرد و صدور مجوزهاي …