دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در اجلاس جاده ابريشم جديد و در جمع بيش از ۱۸۰ وزير ، روساي گمركات و سازمانهاي بين المللي در چين سخنراني كرد.