برنامه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای اقتصاد دوران پساتحریم در سه محور اعلام شد.