نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه در جلسه‌ با نماينده گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴درصد ماليات علي‌الحساب با شرط معافيت كارت‌هاي رتبه‌بندي شده موافقت كردند، كه بودند؟ در حالي كه تمام توجه‌ها به انتخابات اتاق بازرگاني جلب شده است و يك ماهي است كه اتاق بدون رييس اداره مي‌شود بخشنامه جديد گمرك عملا بخش مهمي از واردكنندگان را در خطر ورشكستگي قرار داد. بر اساس اين بخشنامه اظهار كليه كالاها از دوم شهريور ماه شامل ۴درصد ماليات به صورت علي الحساب است در حالي كه نرخ ماليات پيش از اين ۲درصد بوده است. اين افزايش به پيشنهاد …