حمل با کانتينر تا حدود بسيار زيادي باعث کاهش خسارت ناشي از دله ـ دزدي (pilferage )کالا در مسير حمل يا در ترمينالها و مبادي ورود و خروج شده است. اما هميشه اين خطر وجود دارد که کانتينر به سرقت برده شود. بررسي خسارات ناشي از حمل و نقل کالا با کانتينر ارقام زير را نشان مي دهد. خسارات وارده به کانتينر بر مبناي محل ايجاد خسارت در ترمينالها                                   ۶۰ درصد درجاده ها                                     ۱۵ درصد در راه آهن                                    ۱۵ درصد در دريا/کشتي                               ۱۰ درصد در هواپيما                                     تقريباً ناچيز خسارت وارده به کانتينر بر مبناي محل اصابت سقف کانتينر                                  ۳۰ درصد …