بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۳۱۲ تن تریلر سرد خانه دار وارد کشور شده است . بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۳۱۲  تن  تریلر سرد خانه دار به ارزش دلاری ۸۹۲,۲۹۱ و ارزش ریالی  ۲۷,۲۲۴,۹۳۶,۰۴۲  وارد کشور شده است. کشور تایوان   با صادرات ۱۱۲  تن و ۶۲۴  کیلوگرم  تریلر سرد خانه دار به کشور با ارزش دلاری  ۳۸۱,۳۰۰  و ارزش ریالی ۱۱,۷۲۹,۰۴۷,۱۰۰  در رتبه اول و پس از آن آلمان  با صادرات ۹۳  تن و ۵۰۰  کیلوگرم  به کشور با …