رئیس سابق سندیکای آسانسور و پله برقی ایران گر چه بر سر حمایتی بودن ابزار تعرفه به نفع تولید در اقتصاد سنتی و اقتصاد باز و تجارت آزاد اختلاف نظر وجود دارد و این ابزار می‌توانست در صنایع آسانسور به واقع نقش حمایتی ایفاکند، ، این صنعت را در معرض آسیب تعرفه‌های گمرکی دانست. داوود اشتیاقی  با بیان این که در تولید آسانسورها به خودکفایی بالایی رسیدیم، گفت: در صنعت آسانسور امکانات خوبی در کشور داریم و توانستیم در تولید آسانسورهای پرمصرف به خودکفایی ۸۰ درصدی برسیم، ولی علیرغم کیفیت خوبی که قطعات و آسانسورهای تولید داخل دارند، حمایت مناسبی …