» آسانسور

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
آسانسور

تعرفه‌های گمرک به اسم تولید به کام واردات

رئیس سابق سندیکای آسانسور و پله برقی ایران گر چه بر سر حمایتی بودن ابزار تعرفه به نفع تولید در اقتصاد سنتی و اقتصاد باز و تجارت آزاد اختلاف نظر وجود دارد و این ابزار می‌توانست در صنایع آسانسور به واقع نقش حمایتی ایفاکند، ، این صنعت را در معرض آسیب تعرفه‌های گمرکی دانست. داوود […]

ادامه مطلب