مدير كل دفتر دفتر مطالعات، تحقيقات و ظرفيت سازي گمرك ايران از آمادگي اين دفتر براي رسيدگي به انتقادات، پيشنهادات و اعتراضات احتمالي درخصوص آزمون كارگزاران گمركي خبر داد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، افشين اميني در اين خصوص گفت: دفتر مطالعات، تحقيقات و ظرفيت سازي گمرك ايران به منظور ساماندهي انتقادات، پيشنهادات و اعتراضات احتمالي درخصوص آزمون كارگزاران گمركي سال ۱۳۹۵، اعلام مي دارد كليه داوطلبان شركت كننده آزمون مذكور مي توانند بدين منظور مراتب نظرات خود را با درج آدرس دقيق، شماره تماس، ايميل و شماره داوطلبي( درصورت اعتراض به مفاد آزمون) با ذكر مستندات مربوطه …