مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند با بیان تضاد آشکار اهداف مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد دنیا گفت:‌در مناطق آزاد کشور، مدیرعامل شأن حاکمیتی داشته و خودمختار است اما در دنیا عملکرد مناطق آزاد صرفا اقتصادی است و شئون حاکمیتی به آنها تفویض نمی‌شود. جواد معصومی  با یادآوری این‌که مناطق آزاد در جهان یک تعریف دارد و در ایران بر اساس تعریف دیگری مناطق آزاد را پایه‌گذازی کرده‌اند،‌ اظهار کرد: احساس این بوده که مثلا در سرزمین اصلی یک سری محدودیت به لحاظ اجتماعی، اقتصادی داشته‌ایم و مناطقی را خارج از محدودیتها ایجاد کنیم و به آن مناطق آزاد بگوییم. …