» لیست آزمایشگاه ها

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

لیست آزمایشگاه ها

فکس تلفن نام آرمایشگاه ردیف
021-88376010-19 021-88376010-19 آزمایشگاه مترا 1
  021-66901056-9 آزمایشگاه آریانام 2
021-66949644 021-66924010 آزمایشگاه ویرمد 3
021-22838871 021-22823657-8 آزمایشگاه کیمیا تست خام 4
021-88322778 02188823405-88831331888322864

88345510

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم 5
021-44987339 021-449875064498773444987338 آزمایشگاه آزما صنعت قائم 6
0214683159746843371 02146831569-70 آزمایشگاه متالوژی رازی 7

 

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان