» لیست آزمایشگاه ها

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

لیست آزمایشگاه ها

فکس تلفن نام آرمایشگاه ردیف
۰۲۱-۸۸۳۷۶۰۱۰-۱۹ ۰۲۱-۸۸۳۷۶۰۱۰-۱۹ آزمایشگاه مترا ۱
  ۰۲۱-۶۶۹۰۱۰۵۶-۹ آزمایشگاه آریانام ۲
۰۲۱-۶۶۹۴۹۶۴۴ ۰۲۱-۶۶۹۲۴۰۱۰ آزمایشگاه ویرمد ۳
۰۲۱-۲۲۸۳۸۸۷۱ ۰۲۱-۲۲۸۲۳۶۵۷-۸ آزمایشگاه کیمیا تست خام ۴
۰۲۱-۸۸۳۲۲۷۷۸ ۰۲۱۸۸۸۲۳۴۰۵-۸۸۸۳۱۳۳۱۸۸۸۳۲۲۸۶۴

۸۸۳۴۵۵۱۰

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم ۵
۰۲۱-۴۴۹۸۷۳۳۹ ۰۲۱-۴۴۹۸۷۵۰۶۴۴۹۸۷۷۳۴۴۴۹۸۷۳۳۸ آزمایشگاه آزما صنعت قائم ۶
۰۲۱۴۶۸۳۱۵۹۷۴۶۸۴۳۳۷۱ ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۶۹-۷۰ آزمایشگاه متالوژی رازی ۷

 

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان