شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی | گروه بازرگانی مهرکالا

شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی

شرکت های حمل زمینی بین المللی

زمینه کاری فکس تلفن تماس نام شرکت ردیف
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۸۹۴۱۱۳ ۰۲۱-۸۸۸۹۶۵۹۰ آذرگون ترابر ۱
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۷۱۵۷۹۴-۵ خیام ترابر ۲
حمل زمینی ۰۷۶-۳۲۵۸۹۴۷۷ ۰۷۶-۳۲۵۸۹۴۷۶ بندر ترابر ایرانیان ۳
حمل زمینی ۰۷۶-۳۲۲۱۲۲۱۵ ۰۷۶-۳۲۲۳۰۷۲۳

۰۷۶-۳۲۲۱۲۱۵۳

آریا ترابر بندر ۴
حمل زمینی ۰۷۶-۳۳۵۶۴۵۷۲ ۰۷۶-۳۳۵۵۵۸۹۹

۰۷۶-۳۳۵۶۴۵۷۳

ترابر بندر ۵
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۳۰۵۹۶۸ ۰۲۱-۸۸۸۱۰۰۰۱-۲ شهاب ثاقب ۶
حمل زمینی ۰۲۱-۲۲۲۷۵۶۸۹ ۰۲۱-۲۲۲۷۵۶۸۵-۶ هفت دریا ۷
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۷۹۴۲۰۵ ۰۲۱-۸۸۸۷۰۳۷۱-۵ ایران ترابر ۸

 

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: