» شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی

شرکت های حمل زمینی بین المللی

زمینه کاری فکس تلفن تماس نام شرکت ردیف
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۸۹۴۱۱۳ ۰۲۱-۸۸۸۹۶۵۹۰ آذرگون ترابر ۱
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۷۱۵۷۹۴-۵ خیام ترابر ۲
حمل زمینی ۰۷۶-۳۲۵۸۹۴۷۷ ۰۷۶-۳۲۵۸۹۴۷۶ بندر ترابر ایرانیان ۳
حمل زمینی ۰۷۶-۳۲۲۱۲۲۱۵ ۰۷۶-۳۲۲۳۰۷۲۳

۰۷۶-۳۲۲۱۲۱۵۳

آریا ترابر بندر ۴
حمل زمینی ۰۷۶-۳۳۵۶۴۵۷۲ ۰۷۶-۳۳۵۵۵۸۹۹

۰۷۶-۳۳۵۶۴۵۷۳

ترابر بندر ۵
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۳۰۵۹۶۸ ۰۲۱-۸۸۸۱۰۰۰۱-۲ شهاب ثاقب ۶
حمل زمینی ۰۲۱-۲۲۲۷۵۶۸۹ ۰۲۱-۲۲۲۷۵۶۸۵-۶ هفت دریا ۷
حمل زمینی ۰۲۱-۸۸۷۹۴۲۰۵ ۰۲۱-۸۸۸۷۰۳۷۱-۵ ایران ترابر ۸

 

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان