» شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی

شرکت های حمل زمینی بین المللی

زمینه کاری فکس تلفن تماس نام شرکت ردیف
حمل زمینی 021-88894113 021-88896590 آذرگون ترابر 1
حمل زمینی 021-88710475 021-88715794-5 خیام ترابر 2
حمل زمینی 076-32589477 076-32589476 بندر ترابر ایرانیان 3
حمل زمینی 076-32212215 076-32230723

076-32212153

آریا ترابر بندر 4
حمل زمینی 076-33564572 076-33555899

076-33564573

ترابر بندر 5
حمل زمینی 021-88305968 021-88810001-2 شهاب ثاقب 6
حمل زمینی 021-22275689 021-22275685-6 هفت دریا 7
حمل زمینی 021-88794205 021-88870371-5 ایران ترابر 8

 

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان