» مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

مقالات
مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

جهت صدور مجوز ترخيص , متقاضي مي بايست , مدارك زير را تكميل و به اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات نظارت تابعه ارائه نمايد:

مدارك لازم جهت ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

1- فاكتور كالا ( بانضمام يك برگ تصوير آن )‌
2- اصل نسخه دوم متقاضي (‌ نسخه دوم پروفرم تاييد شده در مرحله ورود )‌
3- اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف مرتبط با فاكتور , كه به تاييد مقامات ذيصلاح بهداشتي كشور مبداء رسيده و ممهور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران باشد.
4- اصل برگ آناليز , بانضمام يك برگ تصوير آن
پس از بررسي مدارك و كنترل كليه مشخصات , از گمرك ورودي اقدام به نموئه برداري گرديده و به همراه برگ آناليز تاييد شده , به آزمايشگاهاي كنترل غذا و دارو , ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آناليز مربوطه , مجوز مصرف صادر گردد.

به نقل از: معاونت غذا و دارو

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان