» واردات قطعی و گمرک پست

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

واردات قطعی و گمرک پست

مقالات
واردات قطعی از طریق گمرک پست

واردات قطعی از طریق گمرک پست

واردات قطعی:

الف)واردات بدون انتقال ارز

ب)واردات در مقابل صادرات

ج)گشایش اعتباری

بند یک ماده 38قانون مقررات صادرات وواردات :
قطعات یدکی ،ابزار برشی ،قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تخقیق و کپی برداری)برای واحدهای تولیدی ،آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی مواد اولیه ومواد جانبی ) ومواد موردنیاز برای بسته بندی آن،تجهیزات وملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی ، آزمایشگاهی وبهداشتی ،شیر و غذای کودک ،کتب ونشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگا ههای علوم پزشکی ،در صورتیکه جنبه تجاری نداشته باشد ،راسا” بنام واحد تولیدی یا مو سسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است .

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان