واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰

۲۸ شهریور ۱۳۹۶
53 بازدید

واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۶ به پیشنھاد شماره ۲۱۸۶۷/۶۰ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ واردات خودروھای آتش نشانی و تجھیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰) به شرط عدم تولید در داخل کشور با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخـت حداکثر پنـج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و رعایت بند (چ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشورـ مصوب ۱۳۹۵ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

۲ ـ ورود خودروھای مذکور توسط شھرداری ھا و دھیاری ھا منوط به تأیید و پیشنھاد وزارت کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (۱) این تصویب نامه میباشد.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: