صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

۱۱۳/۹۶/۴۴۷۲۳۳

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۰۳۴۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور کد ۱۰ رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت صادر شده از سوی وزارت مذکور، با توجه به اینکه کد مجوز معافیت جایگزین کد ۱۵ رقمی بوده و با عنایت به ارتباط برقرار شده بین سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت و سامانه پنجروه واحد گمرکی، از این پس تبادل اطلاعات درخواست شده از سوری وزارت مزبور صرف از این طریق صورت پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات و قوانین در خصوص مورد اقدام نمایند.

صفحه اصلی | شروع همکاری | مشاوره رایگان